Have a nice trip
Ξενοδοχεία
Ξενοδοχεία
Είσοδος
Αεροπορικές Εταιρίες
Αεροπορικές Εταιρίες
Είσοδος
Αναχώρηση από
Προορισμός
   
       
Όλες οι ημερομηνίες
Όροι Χρήσης
Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 
Ο επισκέπτης - χρήστης της πλατφόρμας tripnet πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της , οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

 
Όροι Χρήσης
 • Η χρήση της εφαρμογής tripnet.gr και των υπηρεσιών της οι οποίες παρέχονται δωρεάν από την Tripnet Corporation έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνσή των χρηστών στην αναζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. Καμία οικονομική συναλλαγή δεν υφίσταται μεταξύ επισκεπτών και της Tripnet Corporation διαχειριστή της ιστοσελίδας.
 • Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και φροντίδα για τη σωστή ενημέρωση και σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε και να εγγυηθούμε ότι αυτές είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται α) στις πληροφορίες λαμβάνουμε από τους ίδιους τους διοργανωτές β) στις πληροφορίες που αναπαράγουμε όπως ακριβώς παρουσιάζονται την δεδομένη στιγμή σε έντυπα ή ιστοσελίδες όπως οι ίδιοι τις δημοσιοποιούν, γ) στις πληροφορίες που καταχωρούν οι ίδιοι διοργανωτές από το σύστημα καταχωρίσεων που τους παρέχουμε και έχουν στην διάθεσή τους.
 • Η Tripnet Corporation σε καμία περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται, τις οποίες ο "χρήστης" – “επισκέπτης” θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνει πριν από την ολοκλήρωση της όποιας κράτησης ή συναλλαγής με τον οργανωτή .
 • Οι οποιαδήποτε πληροφορίες προβάλλονται και οι οποίες υπηρεσίες προσφέρονται, μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να εννοηθεί ότι, φέρουν εγγυήσεις από μέρους μας ή γίνεται έμμεσα ή άμεσα παρότρυνση ή συμβουλή προς τους επισκέπτες για την χρήση ή αγορά τους. Η αξιολόγηση και ή χρήση των υπηρεσιών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και πρωτοβουλία των επισκεπτών.
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την εγγραφή του χρήστη στο tripnet.gr, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη, Φύλο, Απασχόληση, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α.
Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του tripnet.gr.
Το tripnet.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:
 • εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το tripnet.gr στους χρήστες του,
 • ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
 • επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
 • ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του tripnet.gr,
 • ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και λειτουργίες,
 • εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.
   
Κατ' εξαίρεση το tripnet.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.
 • Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το tripnet.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το tripnet.gr.
 • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.


Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Το tripnet.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους καταχωριστές τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το tripnet.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες διευκόλυνσης συναλλαγών που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ επισκεπτών και διοργανωτών ταξιδιωτικών προτάσεων μέσω τραπεζών και συστημάτων κρατήσεων. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών από τους επισκέπτες γίνεται με δική τους επιλογή και με αποκλειστική τους ευθύνη και οφείλουν να ενημερωθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις υπηρεσίες αυτές από τους παρόχους τους.


Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του tripnet.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας Ν. 2472/1997 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το tripnet.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.
Η χρήση των υπηρεσιών του tripnet.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.